Výhody

Jednoduchý zber odpadu

Sme presvedčení o tom, že najjednoduchšie riešenia sú zároveň tie najlepšie.

Vďaka našej technológii postačí z komunálneho odpadu vybrať len škodlivé zložky: elektroniku, batérie a lieky. Je ich v zásade málo a sú pre každého ľahko identifikovateľné.

Osobám pristupujúcim zvlášť citlivo k otázkam ochrany životného prostredia odporúčame zvlášť separovať papier a textílie. Náš proces to nevyžaduje, avšak odovzdanie čistých surovín priamo v zberných miestach umožňuje ich najlepšie spracovanie. Zároveň ide o odpad, ktorý nie je problematický ani v prípade dlhšieho skladovania doma.

Jednoduché, pre všetkých zrozumiteľné pravidlá zberu prispejú k tomu, že sa do tohto systému zapojí viac osôb. Navyše, vďaka menšiemu počtu rôznych smetných nádob môžu naše mestá vyzerať krajšie.

Jednoduchšie znamená lepšie. My to už vieme.

96% opätovne využitého odpadu

Pre nás je odpad surovinou, nie problémom.

Charakteristickou črtou našej technológie spomedzi ostatných dostupných na trhu, je takmer úplná absencia skladovania odpadu (skladovanie max. 4 % zvyšných odpadov). Zvyšné suroviny sa vrátia do obehu v podobe druhotných surovín alebo sekundárneho paliva, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva EÚ. To umožňuje zníženie spotreby prvotných surovín a úsporu energie potrebnú na prvovýrobu.

To, že odpady sú bohatým zdrojom surovín, vieme dávno. Náš proces je toho dôkazom.

Úroveň recyklácie odpadov nad 65%

Našou prioritou je recyklácia, teda opätovné využitie surovín a odpadov.

Jednou z najväčších výziev v sektore odpadového hospodárstva, stanovených Európskou úniou, je dosiahnutie minimálne 65-percentnej úrovne recyklácie do roku 2035. Už dnes sme schopní splniť tieto striktné kritériá.

Vďaka príprave odpadu v procese sterilizácie a efektívnej segregácii, získame najvyššiu úroveň recyklácie surovín z odpadu (sklo, plasty, kovy, biologicky degradovateľné frakcie).

Sterilizovaný a triedený odpad je ideálnou surovinou do recyklačných zariadení. Naše ciele sú však ešte ambicióznejšie. Snažíme sa neustále zdokonaľovať technológie a celý proces recyklácie. To, čo príde do našich zberných podnikov v podobe zmiešaného odpadu, ťažkých surovín považovaných za nevyužiteľný odpad, vychádza v podobe hotového produktu, ktorého odberateľmi budú priamo výrobné podniky využívajúce naše frakcie ako suroviny.

Proces bez uvoľňovania zápachu

Vďaka sterilizácii odpadu eliminujeme nepríjemný zápach.

Sterilizáciou odpadu dochádza k eliminácii baktérií a väčšiny vlhkosti. Práve tieto faktory sú zodpovedné za nepríjemný zápach odpadov.

Niekoľko hodín sú odpady vystavené vysokej teplote a zvýšenému tlaku s použitím vodnej pary. Tieto parametre sú zvolené tak, aby sa odstránili baktérie a aby nedošlo k vzniku nekontrolovateľných chemických reakcií. Vzhľadom na prirodzené odparovanie vlhkosti strácajú odpadu pri proces sterilizácie až do 17 % svojej hmotnosti.

Takýmto spôsobom vieme dosiahnuť to, že z odpadu sa neuvoľňuje nepríjemný zápach a dá sa ľahšie segregovať, plne automatizovaným spôsobom.

Biomasa ? najcennejší produkt technológie

Kľúčom k úspechu sú fyzikálne procesy vedúce k rozvlákneniu biodegradovateľnej frakcie počas jej sterilizácie.

Vďaka správnej príprave, sterilizácii a plne automatizovanej segregácii sme schopní z odpadu efektívne vyselektovať čistú biologicky rozložiteľnú frakciu v podobe biomasy.
Biomasa je široko využiteľná, a to aj ako poľnohospodárske hnojivo, základ pre fermentačný proces ale palivo (RES). Laboratórne testy potvrdili aj jej potenciál v podobe suroviny na výrobu vodíka alebo taktiež na výrobu stavebných hmôt.
Separácia biomasy z komunálneho odpadu so sebou nesie celý rad ďalších výhod: o. i. eliminácia zápachu, nebezpečných výluhov alebo zníženie emisií z odpadu.

Reguláciu uhlíkovej stopy

Odpad spracovávame spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Naša technológia pomáha chrániť životné prostredie a to nielen vo forme zhodnocovania odpadu.

Vďaka pozastaveniu biologických procesov v biomase a eliminácii skladovania dokážeme znížiť emisie skleníkových plynov z odpadov ? CO2 a metánu. Recyklácia surovín umožňuje až 90-percentnú úsporu energie potrebnú na výrobu materiálov, čo navyše vedie k ďalšej redukcii tvorbe emisií.

Okrem toho, zjednodušenie zberu odpadu znamená aj zníženie počtu kontajnerov a vozidiel potrebných na zber, čím sa zníži zaťaženosť komunikácií a zároveň zjednoduší systém zberu odpadov.

To všetko znižuje uhlíkovú stopu našej technológie do takej miery, že v porovnaní s tradičným systémom zberu a spracovania odpadu ide o podstatný rozdiel.

Pripravení na obehové hospodárstvo

Realizácia obehového hospodárstva je základnou myšlienkou politiky EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.

Realizácia obehového hospodárstva je veľmi ambicióznym cieľom. Najväčšou prekážkou pri realizácii tohto projektu je nedostatok potrebných technológií umožňujúcich efektívnu separáciu surovín zo zmiešaného odpadu. My to dokážeme už dnes.

Primárnym cieľom obehového hospodárstva je opätovné využívanie všetkých odpadov a celková eliminácia ich skladovania. Štúdie ukazujú, že väčšina surovín prítomných v zmiešanom odpade sa môže využiť 6 – 10 krát, a niektoré, ako napr. kovy a sklo, takmer neobmedzene. Spracovanie surovín je mnohonásobne lacnejšie, menej náročné na energiu a vytvára podstatne menej emisií ako je to v prípade prvovýroby.

Vďaka 96-percentnej úrovni využívania odpadov, sme už dnes pripravení realizovať požiadavky obehového hospodárstva.

Head Office

Książęca 15

00-498 Warsaw

Poland

Postal address

PUŁAWSKA 2B, 3RD FLOOR

Plac Unii

02-566 Warsaw

Poland

Máte otáykz

Napíšte nám

kontakt

International subsidiaries

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Message sent. Thank you.