Výhody

Jednoduchý sběr odpadu

Jsme přesvědčeni, že nejjednodušší řešení jsou ta nejlepší.

Díky naší technologii stačí jednoduše z proudu komunálního odpadu odstranit ten škodlivý: elektroniku, baterie a léky. Je jich poměrně málo a jsou pro každého snadno identifikovatelné.

Lidem, kteří jsou zvláště citlivé k otázkám ochrany životního prostředí navíc nabízíme oddělený sběr papíru a textilií. Náš proces to nevyžaduje, avšak předání čisté suroviny do sběrných míst dává nejlepší možnost jejího zpracování. Zároveň je to odpad, který nedělá problémy, a to i po delším skladování doma.

Jednoduchá a pro všechny srozumitelná pravidla sběru způsobí, že se k nim bude ochotno zapojit více lidí. Zatímco menší množství různých kontejnerů způsobí, že naše města budou prostě hezčí.

Jednodušeji znamená lépe. My už to víme.

96% zpětně využitého odpadu

Pro nás je odpad surovinou, ne problémem.

Charakteristickým rysem naší technologie, odlišujícím ji od všech ostatních na trhu, je téměř úplná absence skladování odpadu (ukládání do 4% bezpečného odpadu z ukončeného procesu). Celý zbytek se vrací jako surovina nebo druhotné palivo, v souladu s unijní hierarchií nakládání s odpady. Díky tomu umožňujeme snížení spotřeby primárních surovin a úsporu energie z prvovýroby.

To, že odpad je bohatým zdrojem surovin, je skutečnost. To dokazuje náš proces.

Úroveň recyklace odpadů překračující 65%

Prioritou je recyklace, tedy zpětné využití surovin a odpadů.

Jednou z největších výzev pro odvětví nakládání s odpady, stanovené Evropskou unií, je dosáhnout minimálně 65 procent recyklace do roku 2035. Již dnes jsme schopni toto striktní kritérium splnit.

Díky přípravě odpadu v procesu sterilizace a jeho efektivnímu automatickému třídění, získáme nejvyšší úroveň recyklace surovin z odpadu (sklo, plasty, kovy, organickou biologicky odbouratelnou frakci).

Sterilizovaný a roztříděný odpad je ideální surovinou pro recyklační zařízení. Naše cíle jsou však ještě ambicióznější. Intenzivně pracujeme na neustálém zlepšování technologie a samostatném ukončení procesu recyklace. To, co vstoupí do našich závodů, jako směsný a všeobecně považovaný za obtížně tříditelný odpad, ne-li nemožný ke zpracování, odejde jako hotový výrobek, jehož odběrateli budou přímo výrobní závody, využívající naše frakce jako surovinu.

Proces bez pachů

Sterilizaci odpadu eliminujeme nepříjemné pachy.

Odpad sterilizujeme pro eliminaci bakterií a většiny vlhkosti. Jsou to právě tyto faktory, které jsou příčinou toho, že odpady vydávají nepříjemný pach.

Po několik hodin jsou odpady vystaveny působení vysoké teploty a zvýšeného tlaku s použitím vodní páry. Tyto parametry jsou zvoleny tak, aby umožnily odstranit bakterie, ale nedošlo k zahájení nekontrolované chemické reakce. Vzhledem k přirozenému odpařování vlhkosti, odpady ztrácejí během sterilizačního procesu až 17% své hmotnosti.

Tímto způsobem jsme dosáhli toho, že odpad přestává být kvůli svému pachu obtěžující a lze jej snadněji roztřídit plně automatizovaným způsobem.

Biomasa ? nejcennější produkt technologie

Klíčem k úspěchu jsou fyzikální procesy macerace biologicky odbouratelné frakce během etapy její sterilizace.

Díky správné přípravě, sterilizaci a plně automatizovaném třídění, jsme schopni z odpadu efektivně vyselektovat čistou biologicky odbouratelnou frakci ve formě biomasy.
Biomasa je široce použitelná, například jako zemědělské hnojivo, základ pro fermentační proces nebo palivo (RES). Laboratorní testy také potvrdily její potenciál jako surovina pro výrobu vodíku, nebo pro výrobu stavebních hmot.
Separace biomasy z komunálního odpadu s sebou nese celou řadu dalších výhod: mj. eliminaci pachů, nebezpečných výluhů nebo snížení emisí z odpadu.

Snížení uhlíkové stopy

Zpětné využití odpadu způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Naše technologie pomáhá chránit životní prostředí a to nejenom na základě využití odpadu.

V důsledku zastavení biologických procesů v biomase a eliminováním skladování, omezujeme emise skleníkových plynů z odpadu – CO2 a metanu. Recyklace surovin umožňuje až 90 procentní úsporu energie potřebné pro výrobu materiálů, která emise dále snižuje.

Kromě toho, zjednodušení sběru odpadu znamená snížení počtu kontejnerů a vozidel potřebných pro sběr, čímž se sníží komunikační a organizační zatížení systému sběru odpadu.

To vše snižuje uhlíkovou stopu naší technologie do takové míry, že v důsledku srovnání s tradičním systémem sběru a nakládání s odpady, je možné ji považovat za zápornou.

Připravení na hospodaření v uzavřeném oběhu

Zavedení kruhového hospodaření je základním záměrem EU v oblasti politiky životního prostředí.

Zavedení hospodářských zásad ohledně uzavřeného oběhu je velmi ambiciózním cílem. Za největší překážku stojící v cestě jeho zavedení se považoval nedostatek vhodných technologií, které by umožnily účinné roztřídění surovin ze směsného odpadu. My to dokážeme již dnes.

Primárním cílem kruhového hospodaření je opětovné využívání veškerého odpadu a celková likvidace skládek. Studie ukazují, že většina surovin přítomných ve směsném odpadu může být použitá 6-10 krát, a některé, jako jsou kovy a sklo, téměř neomezeně. Zpracování surovin je mnohonásobně levnější, méně náročné na energii a vytváří mnohem méně emisí než prvovýroba.

S 96 procentní úrovni zpětného zpracování odpadu jsme již dnes připraveni realizovat požadavky ekonomiky s uzavřeným oběhem.

Head Office

Książęca 15

00-498 Warsaw

Poland

Postal address

PUŁAWSKA 2B, 3RD FLOOR

Plac Unii

02-566 Warsaw

Poland

Máte otázky

Napište nám:

Kontakt

International subsidiaries

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Message sent. Thank you.