Polityka Prywatności i Stosowania Plików Cookies

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej www.bioelektra.com, zwanej dalej ?Stroną
Internetową?.
2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Strony Internetowej
jest spółka pod firmą Bioelektra Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy
ulicy Książęcej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000487889,
NIP 7010243989, REGON 142487420, zwana dalej ?Spółką?.
3. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem
e-mail: rodo@bioelektra.pl.

Cele, podstawa prawna oraz rodzaje przetwarzanych danych osobowych

1. Pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanym dalej ?RODO?.
2. Spółka korzysta z odpowiednich środków prawnych, technicznych i organizacyjnych w celu
ochrony pozyskiwanych danych osobowych przed przypadkowym lub celowym
przetwarzaniem przez osoby trzecie, jak również utratą, zniszczeniem bądź dostępem do
danych osobowych przez osoby nieupoważnione.
3. Strona Internetowa umożliwia osobom odwiedzającym, zwanym dalej ?Użytkownikami?,
skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego, zwanego dalej
?Formularzem?.
4. Skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez
Użytkownika następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska;
b) miejsca pracy lub pełnionej funkcji;
c) adresu e-mail lub numeru telefonu.
5. W wyszczególnionej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość bądź pytanie do
Spółki.
6. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności
fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika lub Spółki
żadnych zobowiązań, w tym finansowych.
7. Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu
skontaktowania się z Użytkownikiem.
8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, to jest w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
9. Użytkownik podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w sposób
dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz
jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Spółki.
10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub
do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być
w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu ? prawo do zażądania kopii danych osobowych, które zostały pozyskane
za pośrednictwem Strony Internetowej (przepis art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania danych osobowych ? prawo do poprawienia błędnych lub
niepełnych danych osobowych (przepis art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych osobowych ? w niektórych przypadkach Użytkownikowi
przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia ich danych osobowych (przepis art. 17
RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania ? w niektórych przypadkach Użytkownikowi
przysługuje uprawnienie do ograniczenia zakresu, w jakim Spółka przetwarza ich dane
osobowe (przepis art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia ? prawo do przeniesienia pozyskanych danych osobowych do
podmiotu trzeciego (przepis art. 20 RODO).
3. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się ze Spółką pod
adresem siedziby lub adresem e-mail, wskazanymi w informacjach ogólnych niniejszej Polityki
Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Spółki stosowne żądanie za
pośrednictwem Formularza.
4. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Pliki cookies

1. W ramach Strony Internetowej stosowane są pliki cookies.
2. Przez pliki cookies (z jęz. ang. ?ciasteczka?) należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie
pliki tekstowe) ściągane i przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym),
służące do rejestrowania odwiedzin i do korzystania ze Strony Internetowej. Pliki te
pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie) Użytkownika i odpowiednio wyświetlić
Stronę Internetową. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia, czas
przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu) oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości Strony
Intrnetowej do preferencji Użytkownika oraz usprawnienia korzystania z niej. Ponadto pliki
cookies mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji
preferencji Użytkownika) i przekazywania Użytkownikowi treści reklamowych pod kątem
zindywidualizowanych preferencji.
4. W ramach Strony Internetowej mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików cookies,
a w szczególności:
a) pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony
Internetowej;
b) pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownikowi i Spółce;
c) pliki cookies służące do opracowywania statystyk Strony Internetowej;
d) pliki cookies umożliwiające zachowanie ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
e) pliki cookies umożliwiające przesyłanie Użytkownikowi treści reklamowych pod kątem
zindywidualizowanych preferencji.
5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane osobowe pozostają
zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies na swoim
Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Serwisu.
8. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu
z niektórych usług w ramach Strony Internetowej. Wyłączenie stosowania plików cookies nie
powoduje braku możliwości wyświetlania treści zamieszczanych na Stronie Internetowej.
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych
w przeglądarce internetowej.

Postanowienia końcowe

1. Spółka ma prawo do zmieniania lub poprawiania niniejszej Polityki Prywatności.
2. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na
Stronie Internetowej.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy o ochronie
danych osobowych.

Siedziba

Książęca 15

00-498 Warszawa

Adres korespondencyjny

PUŁAWSKA 2B, 3. PIĘTRO

Plac Unii

02-566 Warszawa

Masz pytania

Napisz do nas:

kontakt

Międzynarodowe spółki zależne

Bioelektra SE

Dvořákovo nábrežie 4E

811 02 Bratislava

Slovakia

T: +421 220 850 772

E: info@bioelektra.com

Wiadomość wysłana. Dziękujemy.